women in tech

Women in Tech Blog Series: Q&A with Ana Nan, Portfolio Director of Amdaris Romania

March 1, 2022 amdarisgroup